неделя, юни 27, 2010

Да защитим живота на доблестния българин Георги Котев

Днес предлагам на вниманието ви следното писмо:
"Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” носител на Международна награда
за защита на човешките права “Златен гълъб”

Комитет за защита на ядрения физик Георги Котев

Изх. № 06-21/21.06.2010 г.До Ерминия Мацони - председател на Комисията по петиции при Европейския парламент

Копие: До Петър Фарос – директор на Дирекция Н „Ядрена енергетика” при Европейската комисия
( На Ваш TREN/H.1/VE/cm D(2009) 445001 от 19.02.2009 )В Ъ З Р А Ж Е Н И Е

от Асоциация на свободното слово „Анна Политковская” и Комитет за защита на ядрения физик Георги Котев

Относно: Петиция № 1385/2008


Уважаема госпожо Ерминия Мацони,

На 18.06.2010 г. получихме Ваше писмо № 309157 от 07.06.2010 г. с референтен номер KLC/jg[02-COM.PETI(2010)D/24551], относно разглеждането от Комисията по петиции на заседанието от 04.05.2010 г. на петиция № 1385/2008 и понеже очакванията ни не са задоволени, се обръщаме към Вас с предоставената ни възможност за нашето възражение, което идва обосновано от пропуснатото разкриване на следните обстоятелства:
1. Въпреки констатацията в обоснованото становище от 15.05.2009 г. на Комисията под формата на съобщение за членовете “Изглежда, че вследствие на постепенната смяна на вида гориво (ТВСА вместо използваното преди това ТВСМ), започнала през 2004 г., в наблюдаваната продължителност на горивните кампании е възникнало разминаване с предвидената продължителност, а в резултат на това и в изгарянето на гориво”, не се е стигнало до анализ на доказателствата, всичките представени от г-н Георги Котев с копия от документите на неговия блог http://gikotev.blog.bg/. Невярно е записаното, че Европейската комисия е запозната с твърденията и била обменила информация с г-н Котев.
2. Неточна и неясна е употребената оценка „разминаване”, когато от изявления още през 2008 г. в националните медии на Председателя на Агенцията за ядрено регулиране - Сергей Цочев, Изпълнителния директор на АЕЦ „Козлодуй” - Иван Генов и на министър Петър Димитров, бе признато за четиригодишните аномалии в АЕЦ „Козлодуй”, огласени от ядрения физик Георги Котев – „трикратно превишаване на допустимото отклонение на продължителността на горивните кампании и превишаването на предела по дълбочина на изгаряне в горивните касети”.
3. Имаме основания да считаме за необоснована подчертаната вяра на българския орган за ядрено регулиране към разясненията на доставчика на новото гориво “ТВЕЛ”, който го бил уверил, че “тези отклонения са незначителни и не застрашават ядрената безопасност, нито безопасността на работниците и на околната среда”, защото ние разкрихме доклад от 25.06.2008 г. на Ю.А. Оленин – Президент на ТВЕЛ, където се признава за експерименталните изпитания на новото гориво и късно получената лицензия: „ТВЕЛ е готов(проведени са изпитания и е получена лицензия) за изготвяне на гориво от рециклиран уран за реактори ВВЕР” / http://atomcon.ru/public/_doc_forum/plen_2/(3).ppt – стр. 10. /. Очакваме, че с това разкрито от нас обстоятелство за използването на АЕЦ „Козлодуй” като опитна площадка за изпитания с нелицензирано гориво, съобщено от нас на Държавна агенция “Национална сигурност” с наш изх. № 07-21/21.07.2008 г., Европейската комисия досега не е била запозната.
4. Известно е, че шведската фирма “Studsvik Nuclear AB” е свързано лице с руския доставчик “ТВЕЛ” от тяхната търговска обвързаност при осъществявания износ на отработено ядрено гориво от Швеция в Русия, поради което е грешен избора й като независим изпълнител от българския орган по ядрена безопасност при оценка за наличието на рециклиран уран.
5. Без никакъв анализ е останала констатацията „Според получената от Комисията информация, е доста вероятно проблемът да се дължи на използвания софтуер (КАСКАД), който не е бил напълно приспособен към новия вид гориво, но може да бъде актуализиран”, защото това идва като официално потвърждение на твърденията на г-н Георги Котев, че над четири години в АЕЦ „Козлодуй” се е експлоатирало гориво без необходимото актуализиране на съпроводителната документация „Техническа обосновка на безопасността”(ТОБ). В това число поради криминалното използване на нелицензирано гориво съвсем очаквано софтуерът, настроен за старото гориво ТВСМ, диагностицира аномалията при неизвестните параметри на новото гориво ТВСА. Изменението в настройките на софтуера е трябвало да дойде още в началото на подмяната на горивото през 2004 г., ако то е било своевременно лицензирано, а не новият софтуер да се инсталира чак на 19.02.2009 г., защото през тези години ядрената безопасност за цяла Европа е била непрогнозируема и подложена на непредвидим риск.
6. Прилагаме новополученият от нас на 16.06.2010 г. по Закона за достъп до обществена информация документ от българския регулаторен орган Агенция за ядрено регулиране – писмо № 04-00-169/30.07.2008 г. до министъра на икономиката и енергетиката, с което се потвърждава заявеното от г-н Котев, че е липсвала утвърдена документация ТОБ за новото гориво, т.е. експериментално и криминално е било използването на нелицензирано ядрено гориво.
7. Не става ясно дали е спазен член 34 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (ЕВРАТОМ) “Всяка държава-членка, на чиято територия трябва да се проведат особено опасни опити, е длъжна да вземе допълнителни мерки за опазване на здравето и безопасността, за които получава предварително становището на Комисията. Официалното съгласие на Комисията се иска, когато резултатите от тези опити биха могли да засегнат териториите на останалите държави-членки.”
8. Останали са без обосновани изводи, сериозните въпроси на евродепутат Ребека Хармс за проверка на наличие на корупция при заплащане на новото гориво, защото не се отчита неговата нулева цена поради нелицензираността му и експерименталното му използване в българската АЕЦ. От документите в съдебното дело по Закона за достъп до обществена информация, започнало на 17.06.2010 г. в Административен съд София-град, срещу частичен отказ на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), ние узнахме за наличието на посредник между АЕЦ „Козлодуй” и “ТВЕЛ”, който може да се окаже “пощенската кутия” за корупция от около 500 милиона евро. От МИЕТ сочат, че “Посредничеството е дейност по свързване на две лица (обикновено търговци) с цел сключване между тях на търговска сделка”, като в същото време досега българските власти публично твърдяха, че в случая имало преки договори без посредник.
9. Останали са без разглеждане изключителното право на създадената специализирана Агенция да сключва договори, отнасящи се до доставка на специални делящи се материали с произход извън Общността, съгласно чл. 52, т. 2, буква „б” във връзка чл. 64 от Договорa за ЕВРАТОМ.
10. Не е отбелязано дали са изпълнени чл. чл. 73 и 77, буква „б”, както и цялата глава Х “Външни отношения” от Договорa за ЕВРАТОМ, за необходимостта от предварително съгласие на Eвропейската комисия за доставката на новото гориво.
11. Въпреки констатираните нарушения за срок повече от четири години - за липсата на актуален софтуер и аномалиите при продължителността на горивните кампании, в обоснованото становище от 15.05.2009 г. на Комисията под формата на съобщение за членовете, не са посочени данни за прилагане на чл. 83 от Договорa за ЕВРАТОМ, а именно дали Европейската комисия е използвала правата си за налагане на санкции към предприятието АЕЦ „Козлодуй”, като предупреждение, отмяна на специални предимства като финансова или техническа помощ и поставяне на предприятието за срок, не по-дълъг от четири месеца под управлението на лице или съвет, определен с общо съгласие между Комисията и държавата, под чиято юрисдикция попада предприятието.

НАДЯВАМЕ СЕ, че с приетата Директива 2009/71/ЕВРАТОМ на Европейския Съвет за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации, при която вместо самооценките от миналото (т. 21 от Преамбюла), вече се набляга върху поддържане на национална законодателна, регулаторна и организационна рамка “за осигуряване на система за забрана на експлоатацията на ядрени инсталации без лицензия”, ще може да се ускорят проверките на Европейската комисия и на българската Прокуратура, като бъде привлечен за активно участие в тях прокуденият в изгнание в Италия преди две години поради заплаха за сигурността си, ядрен физик г-н Георги Котев, с признат 17-годишен сериозен опит при задълбочените наблюдения и анализ на ядреното гориво в АЕЦ „Козлодуй”.

Уважаема госпожо Ерминия Мацони,
Oчакваме Вашия спешен отговор на това наше писмо и се надяваме да успеем да защитим живота на доблестния българин Георги Котев, като той Ви повярва, че ще възложите нови проверки по горепосочените от нас разкрити обстоятелства и настояваме г-н Котев да заяви пред Вас, че оттегля своята заявена решимост за започване от 12.07.2010 г. на ПРОТЕСТНА безсрочна гладна стачка пред сградата на Европейската комисия в Брюксел."/край на цитата/
Наистина,защо от Европейския съюз досега не е направена сериозна проверка на горивото в АЕЦ "Козлодуй"?

петък, юни 18, 2010

60 лева данък "Телевизор"Финансистът Джордж Сорос заяви вчера,че Европа няма да избегне нова рецесия през 2011 г., в резултат на която Старият континент го очаква стагнация в продължение на няколко години. Факторите, които ще предизвикат рецесията, са политически решения в предходните години, довели до "низходяща спирала" в икономиката. Даже можело да се стигне до разпадане на Европейския съюз.

По думите на Сорос, отсъствието на механизъм за излизане на отделни страни от еврозоната се явява "фаталната слабост" на валутния съюз.Най-яркият пример за това е Гърция, която почти банкрутира и в резултат на това еврото се срина.

Финансистът, също така, обвини Германия в неадекватни критерии при разпределянето на новосъздадения 750-милиарден фонд за помощ на закъсали страни като Гърция. В частност, Сорос отбелязва безсмислието на условия като липсата на търговски дефицит и висока норма на данъчна събираемост.

Според него, точно в това се състои опасността в настоящата ситуация - не трябва да се изисква баланасиран бюджет и висока данъчна събираемост в момент на дисбалансирана банкова система, тъй като това допълнително ще натовари бюджета на съответната държава, което ще я тласне към продължителна и дълбока рецесия.

Самата Германия преживява кризата сравнително леко, като поевтиняването на еврото спрямо щатския долар и другите основни световни валути се явява полезно за експорта на германската икономика, счита Сорос. Германия ще ухае на рози, когато останалата част от Европа заради низходящата икономическа спирала се гмурне в периода на рецесия и стагнация, прогнозира Сорос, като добавя: Европа я чакат нелеки времена заради опасността от социално напрежение, предизвикано от всеобщото недоволство от намаляване на жизнения стандарт, ръста на безработицата и инфлацията.
Още миналата есен в постинга ми "Разнасяме пици всякакви" и аз казах,че балансираният бюджет е плод на една тотално сбъркана философия.Нашите управляващи трябва да разберат,че в тези трудни времена всеки играе за себе си.Берлускони си гледа Италия,а германците знаят само да викат: "Sparen,sparen...!(Спестявай,спестявай...!).Не бива да се допуска вдигане на съществуващите данъци или въвеждане на нови такива от рода на данък "Телевизор"(това пък коя "умна" глава успя да го измисли?). За едно домакинство,в което единият е на минимална работна заплата,а другият безработен,5 лева на месец са страшно много пари.

В същото време е недопустимо да се правят излишни харчове за нова спортна зала,български Лувър и военни хеликоптери!

Изобщо,пълна липса на креативност и творчески подход в икономическия екип на правителството и гравитиращите около него "експерти".Мисля,че за да се случат жизнено необходимите реформи трябва да бъдат поканени специалисти като доц. Боян Дуранкев,проф. Димитър Иванов и автора на блога: krizata.blog.bg

A на финансовите "гуру" от разните институти за пазарни икономики,центрове за либерални стратегии,инициативи "Macro Watch" и тям подобни,бих препоръчал да се занимават повече с борсова търговия и колкото се може по-малко с икономическото развитие на България.Може пък на попрището на международните финансови пазари да имат по-голям успех.

Да не говорим за веселяка-министър Dyank-off!Той оня ден обяви,че "България се доближава до излизане от кризата"???


четвъртък, юни 10, 2010

Евалла на Тройната коалиция(ДПС+бсп+ндсв)!


Разследващите власти в Гърция са открили списъци с "подаръци" и "подкупи", раздавани от германската компания "Сименс" на политици и висши държавни служители. Те се съдържали в харддиск на секретарката на бившия изпълнителен директор на "Сименс-Гърция" Михалис Христофоракос, пише в. "Етнос". Според изданието в списъците фигурирало и името на депутата от Нова демокрация Кириакос Мицотакис, син на бившия премиер консерватор Константинос Мицотакис, на когото били давани пари и вещи. Имената на Кириакос Мицотакис и бившата му съпруга се споменавали в 22 закодирани файла за периода 2005-2007 г. а предоставените му вещи възлизали на 180 000 евро.
Ха познайте сега защо "Сименс" изготвя българските документи за самоличност?И то как ги изготвя!Така,че успяха да накарат цяла България да пропищи.

петък, юни 04, 2010

Ханке: Не бързайте да приемате еврото


Не че се хваля,ама Стив Ханке повтаря казаното от мен в постинга ми от 3-ти април,2010 г: "Закъде сме се разбързали?".По това време еврото още не се беше сринало,а голямата криза в Гърция беше в ембрионален стадий.

Естония, Литва и България не трябва да бързат да приемат единната европейска валута, предвид сътресенията в еврозоната и ограничените благоприятни ефекти от търсената промяна.

Това посъветва вчера бащата на валутния борд проф. Стив Ханке пред "Блумбърг", цитиран от БГНЕС. Единствените три източноевропейски икономики с валутен борд биха постъпили по-добре, ако се съсредоточат върху подобряването на конкуретноспособността, отколкото да приемат еврото, смята Ханке, който е преподавател в университета "Джон Хопкинс" и старши сътрудник в института "Катон" във Вашингтон. Валутният борд изисква парите в обръщение да са равни на чуждестранни валутни резерви при фиксиран обменен курс.

"Не виждам никакъв проблем еврото да бъде прието в тези три страни с валутен борд, но не виждам и причина да се бърза с това", заяви Ханке. Технологичните ползи от това решение ще бъдат много малки или никакви и може да бъдат постигнати, ако валутните бордове бъдат направени по-ортодоксални и по-стриктни, отколкото са в момента, каза още прочутият икономист.

Предложенията му служат като основа за валутния борд в Естония, приет през 1992 г., следвана от Литва през 1994 г. и България през 1997 г. Миналия месец Европейската комисия (ЕК) прие кандидатурата на Естония да се присъедини към еврозоната през януари догодина. Литва се стреми към тази цел през 2014 г.

Естония и Литва се присъединиха към механизма ERM-2 - двугодишна приемна стая преди въвеждането на единната европейска валута. Това стана след приемането на страните в ЕС през 2004 г.

България е готова да кандидатства за влизане в ERM-2 следващата година, убеден бе на 26 май вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков.
Щеше да е хубаво ако Стив Ханке бе направил това изявление през есента на миналата година - преди да бъде приет българския бюджет 2010,за да охлади навреме страстите на нашия велик финансист No.1.(С. Дянков).Както аз се опитах да направя с ред материали,между които и този от 3-ти октомври,2009 г.: "Валтер брани Сараево".В него писах,че България ще влезе в еврозоната най-рано през 2015 г.Лошото е,че тогава псевдо-икономистите от кръга около фондация "Отворено общество" в един глас пригласяха на въпросния Дянков как българите трябва да бъдат пришпорени,за да се приеме еврото през 2011 г.И,че това трябвало да е основната цел на нацията през следващите години.Ха-ха-ха ...
Тия неща не бива да се забравят!Защото са свързани с оцеляването на всеки един българин и на България като цяло!
Democratic Party Political Blogs - Blog Catalog Blog Directory Politics Blogs - Blog Rankings Blog directory Creative Commons License
Произведението произведение ползва условията на Криейтив Комънс договор.