неделя, октомври 31, 2010

Малка пица по балкански


Опитайте се да направите справка за осигуровките на някой служител от МВР и ще видите,че неговите осигурителни вноски не фигурират в сайта на НОИ.Ето Англия обяви,че ще съкрати 500 000 държавни чиновници.В същото време нашите вместо да се намаляват се утрояват.И на фона на всичко това Симеон Дянков оня ден влезе в Тристранния съвет като слон в стъкларски магазин и обяви,че стажа за пенсия трябва да започне да нараства от 2011 г.Та нали преди месец правителството изтегли от парламента проектозакона си,защото предвиждаше точно това.Щеше да е много смешно ако не беше тъжно!
А аз бих желал да попитам уволнения от Световната банка следното: Колко от приетите тази пролет 60 антикризисни мерки* бяха изпълнени?За да улесня г-н Дянков ще отговоря вместо него - нито една от по-важните.Чудя се няма ли кой да му потърси сметка за бламирането на поставените задачи.
Моите изчисления показват,че оттук нататък всеки час престой на Дянков в МФ приближава с шест часа завръщането на БСП(Гоце) във властта.Досега очаквах това да се случи през 2030 г.Оставям на вас,при така зададените параметри,сами да пресметнете кога Станишев и Гоце пак ще ни се усмихнат победоносно от телевизионния екран.Тик-так!Тик-так!Тик-так!
*Списък на антикризисните мерки,приети от правителството през м. март,2010 г.:
Мерки за подкрепа на фиска.

1. Набавяне на допълнителен вътрешен и външен финансов ресурс с цел укрепване на фискалния резерв.
2. Ускорена продажба на ПЕЕ (предписани емисионни единици) до 50 млн. тона чрез националната система за зелени 1 инвестиции.
3. Приватизация на миноритарни остатъчни дялове чрез Българска фондова борса, приходите от която постъпват в полза на републиканския бюджет.
4. Либерализация на инвестиционния режим на "Сребърния фонд" и частните пенсионни фондове за инвестиции в ниско рискови български финансови инструменти.
5. Временна отмяна на преференциите, които се дават на бюджетните учреждения за внос, освободени от ДДС и митнически сборове.
6. Изграждане на публични регистри за:
- държавно и общинско имущество, отдадено под наем,- земеделски земи от държавния и общински поземлени фондове и сключените арендни договори.
7. Разработване на промени в нормативната уредба с цел увеличаване срока на арендните договори. Предлагане на 900 хил. дка за авансово платена дългосрочна аренда и продажба на 100 хил. дка чрез публичен търг.
8. Въвеждане на окончателен данък върху доходите от парични и предметни печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта, както и от други игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Да се делегират права на Министерството на финансите, след обстоен анализ и становище на Комисията по хазарта и Асоциацията на операторите в хазартните игри, да предложи решение на правителството.
9. Промяна на начина на облагане на застрахователните премии в съответствие с чл.157 от Директива /2009/138/ЕС след провеждане на консултации между Министерството на финансите, Комисия за финансов надзор и Асоциацията на българските застрахователи.
10. Възстановяване на коефициента за изчисляване на авансовите вноски по ЗКПО.
11. Увеличаване на дивидента за държавата от държавните търговски дружества от 50 на 80 на сто с промяна в Постановлението за изпълнението на държавния бюджет за 2010 г.
12. Отчисляване на 50 на сто от приходите от наеми на предприятия с преобладаващо държавно и общинско участие в приход на държавния, респективно общинския бюджет по реда, който се прилагаше до 2006 г.
13. Удвоява се данъкът върху жилища с данъчна оценка над 300 000 лв. и данъкът върху автомобили със застрахователна стойност над 70 хил. лв.; утроява се данъкът върху персонални яхти и самолети.
14. Намаляване на срока по КСО от 75 дни на 30 дни за изплащане на парични обезщетенията за временна неработоспособност в случаите на освобождаване от работа.

Мерки за ограничаване на публичните разходи.


15. Приемане на график за ускорено изграждане на електронното правителство в пълен обхват, по най-добрия пример на "Е-government" в ЕС, за оптимизиране на административния състав, подобряване на бизнесклимата, намаляване на корупцията и повишаване прозрачността и ефективността на публичните разходи, както и намаляване на всички такси за услуги, ползвани по електронен път.
16. Преотстъпване на държавни услуги към частни изпълнители.
17. В рамките на 2010 г. учредяване на концесии върху подземни богатства и пътна инфраструктура.
18. Правителството да предложи на парламента ограничаване на субсидиите на партиите с 15%.
19. Ограничаване с 10% на текущите разходи на разпоредителите с бюджетни кредити, с изключение на Агенция "Митници", НАП, АЗ, ГИТ, РИОКОЗ, АСП, ДВСК, РИОСВ, АГ и на делегираните от държавата дейности, включително прилагащи единни разходни стандарти в областта на образованието и социалните грижи. Във ведомствата, които са изпълнили задълженията си по ПМС №196 от 2009 г. за оптимизация нa персонала, ограничението не засяга средствата за работна заплата и други възнаграждения. В едноседмичен срок МФ да внесе предложение за необходимите промени.
20. Намаляване на бюджетите на държавните и общинските институции със стойността на представителното облекло за 2010 г.
21. Допълнителна субсидия от 142 млн. лв. за бюджета на МТСП за дейностите по социално подпомагане от държавния бюджет.

Мерки за възстановяване на финансовата дисциплина в държавата.

22. Изготвяне на график за изплащане в пълен размер до края на първото полугодие на 2010 г. от държавата и държавните предприятия на дължимите суми по изпълнени обществени поръчки, съгласно договорените условия, нормативната уредба и директивите на ЕС.
23. Възстановяване в законовия срок на ДДС и акцизи към фирмите.
24. Ускорено издължаване към бенефициентите на дължими суми от европейските фондове, ускоряване на действащите и стартиране на нови схеми по оперативните програми и националните планове, с цел максимално усвояване на европейските фондове. Увеличаване на авансовите разплащания до 40%.
25. Създаване на публични регистри за дължимите средства по обществени поръчки, ДДС, акцизи и европейски проекти.
26. Създаване задължения за фирмите чрез подписване на анекси към договорите им със съответния-възложител, след разплащане от страна на държавата, незабавно да изплатят забавените работни заплати и осигуровки, съгласно изискванията на КТ и КТД, както и задълженията към подизпълнителите и доставчиците.
27. Незабавни законови промени, които да гарантират, че периодът на издължаване от страна на държавата към фирмите ще бъде обявен за «ваканционен период», т.е. без наказателни лихви по дължими данъци и осигурителни плащания и с право на достъп до европроекти и обществени поръчки.
28. Да се опростят процедурите и да се съкратят сроковете на производство по несъстоятелност.
29. Всеки месец подробни данни за изпълнението на приходната и разходната част на бюджета и анализ към тях, в това число и салдото по ДДС.
- всеки месец подробни данни за движението по външния дълг на страната и икономически анализ към него;- всеки месец подробни данни за състоянието на фискалния резерв и разбивката му по наличности, деноминация по валути и текуща доходност;- Министерство на финансите да събира и публикува на всеки три месеца информация за финансовите резултати на всички дружества с преобладаващо държавно участие - баланс и отчет за приходите и разходите им.
30. Да се увеличи с 10 щатни бройки съставът на АДФИ. Същата да започне в най-кратки срокове инспекции в "Булгаргаз", НДК, НЕК и БДЖ.

Мерки за осигуряване на допълнителен финансов ресурс за реалния сектор.

31. Увеличаване на привлечения капитал на Българската банка за развитие (ББР), като не по-малко от 60% от привлечените финансови ресурси се насочат към малките и средни предприятия. Да се направи анализ на възможността част от клоновата мрежа на "Български пощи" ЕАД да се използва от ББР.
32. Утвърждаване и активизиране на системата за търговия на квоти с въглероден диоксид от фирмите. Регламентиране на счетоводното отчитане и данъчното третиране на сделки с емисионни квоти в европейската търговия.
33. Приемане на изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, чрез които да се: намалят значително досегашните прагове за издаване на сертификат за клас А и клас Б за високотехнологичните дейности, определени от Евростат, и за инвестиции в общините с безработица, равна или по-висока от средната в страната; въвеждане на най-нисък праг за инвестиции в научни изследвания, образование, здравеопазване, информационни технологии и артистично-творческа дейност в областта на културата; регламентиране на конкретни условия за издаване на сертификат и насърчаване с пакет от мерки на приоритетни инвестиционни проекти във всички сектори на икономиката, съгласно изискванията на Регламент 800/ 2008 г. на Европейската комисия за държавните помощи.
34. Чрез промени в Закона за местните данъци и такси в рамките на процедурата по бюджет 2011 г. количеството генерирани отпадъци да стане единствената база за определяне на таксата за битови отпадъци.
35. Облекчаване на визовия режим за гражданите на Русия и Украйна, съобразно най-либералните европейски практики.

Мерки за подкрепа на доходите на домакинствата.

36. Създаване на механизъм за увеличаване на минималната работна заплата от 1 юли 2010 г., който да включва, както икономически, така и социални параметри.
37. Премахване на тавана на обезщетенията за безработица от 1 юли 2010 г. и определяне на нивото на обезщетение като 60% от осигурителния доход преди загубата на работа. Въвеждане задължението на безработните лица да се регистрират в 7-дневен срок в Бюрото по труда.
38. Оптимизиране на разпределението между операторите на ваучерите за храна чрез премахване на квотния принцип. В 45-дневен срок да се направи анализ за ефектите от увеличаване броя, размера и разширяването на обхвата на ваучерите за храна като механизъм за подкрепа на реалните доходи на работниците и служителите. В рамките на анализа да се покаже и ефектът от въвеждането на система, при която за всяко новоразкрито работно място от страна на работодателите се дава ваучер.
39. Да се положат усилия за временно ограничаване нарастването на държавно регулираните цени на стоки и услуги от обществен интерес.
40. Създаване на механизъм за гарантиране на средствата на осигурените лица в пенсионните фондове за допълнително пенсионно осигуряване, вложени в депозити в български търговски банки след съгласуване с БНБ и КФН.
41. Одобрява допълнителни бюджетни средства по бюджета на МТСП за финансиране на разкритите обществени трапезарии по реда на чл.27 т.З от ЗСП за периода от 01.04. до 30.0. 2010 г.

Пазар на труда.

42. Комплекс от мерки, прилагани до края на 2010 г., финансирани от ОП "Развитие на човешките ресурси" и републиканския бюджет, за запазване на заетост в предприятия със затруднения в производството и реализацията на продукцията чрез:
- въвеждане на гъвкава организация на работното време;
- специфичен отпуск по икономически причини;
- гарантиране правата на освободените работници след прилагане на мерките за гъвкавост и адаптивност на работното време да получат обезщетенията, дължими по КТ, на база брутното възнаграждение по трудов договор към месеца, предхождащ месеца на прилагането на мерките за гъвкавост.
43. Предоставяне на допълнителни средства за субсидирана заетост към Националния план за заетостта.
44. Повишаване мобилността на работната сила чрез създаване от държавата и социалните партньори на система за наблюдение и разпределение на квалифицирани работници и служители.
45. В случаи, при които работодателят възлага временно извършването на друга работа в същото или друго предприятие, временно до края на 2011 г. да се увеличи срокът от 45 дни на 90 дни в рамките на една календарна година. За периода след 45-ия ден е необходимо съгласие на работника.
46. Ограничаване на достъпа до пазара на труда на работници от трети страни, с изключение на висококвалифицираните.
47. Създаване на механизми за намиране на първа заетост на младежи, завършващи образование чрез ОП "РЧР".
48. Въвеждане на законова регулация, гарантираща лоялна конкуренция и недопускане изкривяване на пазара чрез оказване на монополен натиск върху доставчиците на стоки и услуги по примера на страни-членки на ЕС.
49. Обстоен преглед на предприятията, застрашени от затваряне, поради несъответствие с екологични изисквания на ЕС и разработване на мерки за допустима държавна подкрепа.
50. Събиране от НАП на отчетна информация за неизплатените трудови възнаграждения и предоставяне на обобщени тримесечни данни по икономически дейности, региони и на национално ниво.
51. Използване правото на министъра на труда и социалната политика да разпростира действието на браншовите колективни трудови договори на базата на предварително постигнат консенсус в рамките на отрасловите съвети за тристранно сътрудничество. Паралелно с това да се изработят критерии за представителност на браншовите и отраслови работодателски организации.

Социално-осигурителни системи.

52. Временно, до края на 2011 г., преустановяване на намаленията на осигурителните вноски.
53. Формиране на общи принципи за по-нататъшно развитие на пенсионната реформа за постигане на финансова стабилност и автономност на системата при обвързване на осигурителните обезщетения с осигурителния принос, с дългосрочни цели 75% заместващ доход. До 31.05.2010 г. да се внесе за разглеждане в НСТС изготвената концепция за пенсионната реформа.
54. Поетапно утвърждаване на принципа, че установеното равнище на МРЗ гарантира правото на минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст, при изпълнение на изискванията за това.
55. Увеличаване сумите, изплащани по реда на ЗГВРСНР, за 2010 г. от 720 лв. на 1000 лв.
56. Отказ от увеличение на здравно-осигурителната вноска. Въвеждане на електронна пациентска здравна карта до края на 2010 г. Предприемане на драстични мерки за контрол и повишаване събираемостта на средства в бюджета на НЗОК.
57. Хората, които не са здравно осигурени на друго основание, да заплащат осигурителни вноски върху доходите от капитал и от собственост.
58. Въвеждане на трипартитно управление на НЗОК. Съвместно определяне на конкретните стъпки и етапи на здравната реформа с цел гарантиране на достъпа до качествена здравна грижа. До 31.05.2010 г. да се предложи за обсъждане в НСТС на концепция за здравната реформа.
59. Отлагане увеличението на добавките към пенсиите на възрастните пенсионери над 75 годишна възраст и на преживелия съпруг с промяна в Закона за държавния бюджет за 2010 г. и Кодекса за социално осигуряване.
60. През първите 2 дни от болничните 80% от обезщетението да се плаща от работодателя, а за третия ден - изцяло от работника.

*По мярка 60:правителството я одобри без постигнат консенсус в Националния съвет за тристранно сътрудничество - освобождаване на държавното обществено осигуряване от ангажимента да заплаща първите 3 дни от временната неработоспособност с оглед избягване на злоупотреби с осигурителната система.
Новата схема предвижда първият и вторият болничен ден да се заплаща на 80 на сто от работодателя, третият ден да е за сметка на работника, а НОИ да се включи от четвъртия ден, обясни по-рано финансовият министър.

петък, октомври 29, 2010

Мафията не може да тежи повече от интересите на народа


България е абсурдна страна, но в същото време е родина. Затова вече почти седем десетилетия съм разкъсан между абсурда и родината.

Говоря за абсурд, защото на тази територия от векове е негласно правило стойностните личности, водачите, да бъдат унизявани, мачкани и унищожавани от народа си. Историята ни изобилства от примери. В същото време едно от най-отвратителните, демагогски клишета е, че народът ни бил мъдър. Грънци! Няма по-невярно твърдение – как да хвалиш за мъдро племе, което не успява да се пребори с простотията и наблюдава как тя убива лидерите му и спира енергията на позитивното? Племе, което често показва неспособност да отдели плявата от зърното.

Макар и на хиляди километри разстояние от родината си, това тягостно чувство отново втресе българската емиграция във Франция и опъна нервите й през последната седмица, а тя е твърде чувствителна към всяка вест от Балканите. Конкретният повод е измисленият и пълен с хелий скандал около имотите и парите на вътрешния министър Цветан Цветанов, съчетан уж с някакви комисионни от чужда фирма. Чудовищното в случая е, че „компроматите” се вадят от един криминален субект и от платените му политически слуги. Но вместо българинът да ги подмине с презрение и да мисли как да работи и да оцелее в кризата, услужливи медии и политици се хвърлиха да разнищват темата и да търсят „прозрачност”.

От няколко дни телевизии, вестници и политици разпъват на кръст Цветанов. И целият цирк е за два апартамента, купени с кредит и декларирани или недекларирани от министъра. Тази ситуация е смешна, да не кажа направо - жалка. Всеки редови софиянец има поне по три апартамента, а да не говоря за неграмотните бандити без нито ден трудов стаж, които през тези 20 години на прехода се превърнаха в крупни бизнесмени, разполагат с палати, автопаркове от луксозни автомобили, яхти и тънат в лукс.

Обаче същите тези медии и политици не търсят отговор на въпроса, как така някакъв милиционер, който после уж бил таен агент и вероятно и доцент под прикритие, е станал милионер – собственик на застрахователна компания, имоти, богатства, защо живее в палат на частна улица? Държавната служба и правенето на пари в правовата страна са несъвместими за целия цивилизован свят, освен за териториите, контролирани от мафията. Но този агент в продължение на години е съвместявал двете длъжности. Нещо повече, името му се свързва с убийства, рекет, проституция, издевателства над хора, злоупотреба със служебно положение.

Но въпросният агент-бизнесмен не е и не може да е бил сам в играта. Нещо повече, обслужвал е години наред, за да бъде и той обслужван сега, съвсем по правилата на българската действителност. И още нещо, защо този „лоялен гражданин” мълча цяла година за тези далавери? Или просто е чакал подходящ момент, за да ги изтъргува?

Погледната от Франция, тази ситуация изглежда повече от гротеска. Просто човек получава усещането, че се намира в роман на Кафка, но това е само, ако живееш в България. За европееца нещата са еднозначни и ясни. Във Франция поставеният на прицел днес Цветан Цветанов е от малкото ярко разпознаваеми министри от новото българско правителство, което свали корумпираната тройна коалиция. Този човек обяви битка на мафията и престъпността, реализира само за година успешни акции, води война всеки ден за възстановяване на доверието в държавата.

На Запад от България е разпознаваем и поставеният под домашен арест Алексей Петров, но с обратен знак. Не само американските, но доколкото ми е известно и другите партньорски служби, включително и френските, не искат да контактуват с това лице и го приемат като опасно за демокрациите. Зад израелските му бизнес контакти пък прозират руски мафиоти и мръсни пари.

Този изтъкан от криминалната ценностна система „герой”, вместо да получи единственото отношение, което му дължи едно цивилизовано общество – презрението , е превърнат в медийна и обществена звезда, и то не случайно. Измисленият му образ се крепи от поведението на президента и някои депутати от компрометираната РЗС, влезли в парламента очевидно с помощта на криминални пари. Ако някой се съмнява в думите ми, нека прегледа телевизионните клипове от месец март тази година, когато Яне Янев докара в София няколко автобуса платени роми да се разхождат по улиците на столицата, без дори да знаят за какво са ги събрали. Човек да потъне в земята от срам само при мисълта, че борецът за морал Яне Янев е депутат, а думите му могат да отвличат общественото внимание.

По стечение на обстоятелствата познавам това лице от времето, когато се подвизаваше във младежкото ръководство на БЗНС в началото на прехода. Тогава мизата му беше много по ниска. За 5 пари беше готов да окепази и Исус Христос. Работата беше, че не намираше кой да му даде и тези пет пари и отиде да си търси някъде другаде прехраната.

Същият този Яне, който сега говори за десен и консервативен проект с участието на Алексей Петров, спаси Георги Първанов – агентът на комунистическия репресивен апарат Гоце, от импийчмънта, който ГЕРБ внесе в парламента преди месеци. Ако подредим тези уж случайни обстоятелства, ще усетим, че Янев е просто подставена кукла на конци под прикритие в отбора на президента.
А този отбор днес говори за морал!

Това се случва в страната, в която само аз мога да изброя поне стотина голтаци, които заварих през 1991 година пред политическите централи на поелата към демокрация страна. Тогава те бяха доволни да им дам 100 – 200 долара, а днес същите лица са се превърнали в признати милионери, въпреки, че са се занимавали само с политика. И това са само трохите, които изпадаха от голямата червена трапеза, за да ги подкупят. А и може би си бяха подкупени още от времето на Живков.

Не познавам лично атакувания Цветан Цветанов, но щом царете на офшорките и тайните игри са скочили с този плам срещу него, оставам с впечатлението, че им е бръкнал в здравето.
Октопода, срещу който е поел война, не е само на 20 години, а е мутирал и се е развивал през последните 65 години.

За това искам да се обърна с няколко лични съвета към нарочения министър:
Не се обяснявайте много с престъпниците, а действайте бързо и бих казал - жестоко в рамките на закона. Не съм убеден, че си давате точна сметка за тези ,които са срещу вас. Много от тях няма да си покажат лицето. Но в торбата си носят неузнаваем арсенал от мерзости. 65 години те прилагат този занаят. В началото на 90-те години бяха на кантар да изгубят, но благодарение на троянските коне, оплодени в сините редици, успяха да вземат надмощие.

Враговете си не трябва да търсите само в една партия. Парите им не миришат, макар и крадени. Тези 100 и няколко хиляди, за които сега ви ядат главата, за тях са само джобни суми. Понякога само за една нощ проиграват десеторно повече.

Не очаквайте, г-н Цветанов, и че тъй наречената ДАНС ще ви информира за всичко това. Там повече от хората са, за да пазят политическата мафия и такива като Алексей Петров, а не за да ви информират.

Направете си точна инвентаризация за тези, които имат интереси да са ви съюзници сега и за тези, по чиито глави трябва да играе дървото на закона. Грозно, но за съжаление реално. В противен случай ударите ще са по вашата глава и по честните българи, които нямат друг изход.

На тази земя никой не е спечелил полу войни, няма и полу мир. Такива усещания се въртят само в главите на интелектуалците. Това е тяхно свещено право, но те не носят отговорност за резултата. За разлика от тях вие сте си сложил главата в торбата и сте готов да платите цената. Това е респектиращо и заслужавате доверие. Може да се окажете първия пробил системата и стереотипите. Засега сте с преднина, а вероятно имате и тръпка за нови битки. Ако това е пътят ви, надзърнете и в Библията и ще ви дойдат допълнителни сили от мъдростта на вековете.
Но за да стигнете до края, трябва да се мине през сеч и то с брадва, а не с джобно ножче. Буренакът е як и охранен, с дебела кожа. Всяко потреперване на ръката може да струва много невинни глави.

Остава и големият проблем – преди 21 г. и от Франция тръгна повея на промяната, след закуска на президента Митеран с инакомислещи от режима на Живков българи. Тъжното е, че част от народа ни още не е прогледнал и вместо да застане зад един обрекъл се на кауза човек, се вживява по компромати, родени от криминални типове.
Преди няколко месеца пак настойчивостта на Франция даде пример на България, че убийството се наказва и преследва. Днес екзекуторите на студента Борилски са в затвора, но българският съд не си е извлякъл поуките, че на везните на Темида мафията не може да тежи повече от интересите на народа.

P.S. Авторът на статията Петър Бояджиев(на снимката) е един от известните български дисиденти - емигрант, работил от Франция за свалянето на комунистическия режим.
Роден е на 3 юли 1941 година в град Нови пазар. През 1968 г. завършва математическия факултет на Софийския университет. За действия против народната власт е арестуван на 15 август 1968 г. 10 г. прекарва в Старозагорския затвор като политически затворник. През 1981 г. успява да избяга нелегално през турската граница. Установява се да живее в Марсилия. В България се връща за пръв път през 1991 г., за да участва във втората Национална конференция на СДС.

вторник, октомври 26, 2010

Цветан Цветанов отрече да са задържани журналисти за това, че са снимали вилата му в село Шума


Министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов отрече да са задържани журналисти за това, че са снимали вилата му в село Шума.Пред журналисти вътрешният министър каза, че е запознат със случая със задържането на журналисти от вестник „Галерия”.
По думите на Цветанов става въпрос за инцидент,при който двамата журналисти били попитани от една жена какво правят.Според показанията на жената,на която не се споменава името,двамата тръгнали с колата срещу нея,след което спрели на сантиметри. „Не знам от кой вестник са.Впоследствие се разбра,че са от „Галерия”,коментира вътрешният министър.По думите му след проучване се оказало,че собственикът на колата се е оказал криминално проявено лице.
На инцидента е имало и очевидци.При образуваното досъдебно производство са разпитани всички,след което журналистите били освободени.Имотът е сниман многократно от журналисти,така че няма абсолютно никаква пречка,коментира още Цветанов.
P.S. - Можеш ли да доиш и да караш трактор? - попитали новия ратай.
- Да карам трактор мога,но досега не съм пробвал да го доя...

петък, октомври 22, 2010

Още петъчна фриволност


P.S. Моля да прочетете днешния ми материал за изявленията на Нанка Колева.Много е важно!

Нанка Колева: Има чадър над Никола Филчев


“Алексей Петров ми се обади един месец преди ареста си. Искаше да говорим и в този разговор, той ми зададе въпрос, който не мога да споделя.“Това заяви Нанка Колева, съпругата на убития преди 7 г. прокурор Николай Колев по БТВ в коментар за това заплаха ли е за някого Алексей Петров.
“Този въпрос показва, че Алексей Петров е запознат с всички материали по делото на убийството на съпруга ми“, добави тя. Според нея в момента се разследва случая, но все още не е известно да е открит извършителя. По думите й има шансове да се докаже кой е физическият убиец на съпруга й, защото според нея, полицаите знаят всичко. Тя припомни, че премиерът Бойко Борисов е казал, че този случай е оперативно неизяснен, т.е., не се знаят извършителите, а парадоксалното е, че Нанка Колева знае от полицията името на убиеца.“Пределно ясно е на всички, кои са извършителите на убийството на съпруга ми Николай Колев“, добави тя.“Тези лица – Филко Славов, Никола Филчев и Алексей Петров трябва да отговарят. Съпругът ми осъзна истината за Алексей Петров, счита Колева. Тя твърди, че главният прокурор Никола Филчев е поръчал на Николай Колев да убие свой колега – варненския прокурор Васил Миков, тъй като Миков е бил конкурент за поста главен прокурор. Но Николай Колев е отказал да направи това. На въпрос дали се страхува, Колева каза, че се страхува за семейството и децата си.“След като зам.-главен прокурор ми казва, че ако не спрете да ровите, докъде ли могат да стигнат застрашените“, добави Нанка Колева. Този зам.-главен прокурор е Камен Ситнилски, като според нея тези думи са били заплаха срещу нея. Докато не се задържи Филчев, няма да стане нищо, категорична е съпругата на убития прокурор.“Новата власт започна нещо смело, но спря - има пак чадър, има чадър над Никола Филчев, той се пази, пази го президентът Гоце, защото го прати посланик. А чадърът си съществува вече 8 години“, заяви още съпругата на убития прокурор Колев. Запитана какво иска да се направи, Нанка Колева каза, че иска да излезе истината.“Мисля, че правителството започна смело, но нещо ги спря“, така Колева коментира операция“Октопод“.

събота, октомври 16, 2010

събота, октомври 09, 2010

Отново е забелязана летяща чиния


От Китай съобщават за забелязано НЛО.Според властите на летището,завчера около 9 ч. вечерта се е появило НЛО.
Тъй като не са успели да идентифицират летящия обект,в продължение на един час те са приземили всички самолети,които излитат или кацат.
Това е станало над китайското летище Xiaoshan.
Нямаше да ви занимавам с тая новина ако не се случваше за осми път от юни 2010 г. досега.Предишния път летящата чиния се е появила на 11-ти септември т.г. над летището на намиращия се във вътрешна Монголия град Baotou.
P.S. На снимката зад обекта са вижда широка опашка,докато той се стрелва в небето.

понеделник, октомври 04, 2010

Еврото може и да не оцелее


Бившият главен икономист на Световната банка и носител на Нобелова награда Джоузеф Щиглиц прогнозира,че краткосрочните спекуланти на пазара може скоро да започнат да упражняват натиск върху Испания, която е засегната от голям дефицит и висока безработица. Миналата седмица,Moody's намали кредитния рейтинг на страната от ААА на Aa1.
Бившият съветник на президента Бил Клинтън също така казва, че банковият сектор се е върнал в "бизнеса както обикновено" прекалено бързо и,че все още съществуват рискове от друга финансова криза въпреки някои подобрения в регулацията.
Г-н Щиглиц,който сега е професор в Columbia Business School,излага тези свои виждания в осъвременената версия на книгата си относно кредитната криза "Свободно падане"(Freefall).В новия материал,получен специално за съботния брой на вестник "Сънди Телеграф",той разкрива страховете,че правителствата по света се опитват да намалят дефицитите си твърде бързо и така рискуват да изпаднат във втора дълбока рецесия.
"Притесненително е,че има надигаща се вълна на строги икономии в цяла Европа,която удари дори бреговете на Америка",заяви Стиглиц и каза още:"Когато толкова много страни свиват разходите си преждевременно,глобалното съвкупно търсене ще се понижи и растежът ще се забави,което може да доведе до нова голяма рецесия.

Може Америка да е причинила световната рецесия,но Европа сега и отговаря по подобен начин."

Г-н Щиглиц предупреди,че в момента Испания(също както беше Гърция)е на прицела на спекулантите".

"Според правилата на играта, Испания трябва да намали своите разходи, което със сигурност ще увеличи равнището на безработицата още повече", каза той. "Тъй като икономиката се забавя, подобрението на фискалната и позиция ще бъде минимално.Испания може да влезе в един вид смъртоносна спирала като Аржентина само преди десет години. Едва когато Аржентина скъса с валутния курс на долара и премина на свободно плаващ курс на аржентинското песо,чак тогава БВП започна да расте и дефицитът чувствително спадна.

Досега Испания не е била атакувана от спекулантите,но това може да е само въпрос на време."

"Що се отнася до еврото, г-н Щиглиц заяви, че са различни нуждите на страните с високи търговски излишъци, по-специално Германия, и на тези, които осъществяват дефицити като Ирландия, Португалия и Гърция.Това означава, че единната валута е под силен натиск и не може да оцелее. Той предполага, че един от начините да се запази еврото ще бъде Германия да излезе от еврозоната, за да позволи на единната валута да се обезцени и по този начин ще помогне на останалите държави да увеличат износа си."

"Страните, които са с една и съща валута са с фиксиран валутен курс помежду си и така сами се отказват от важен инструмент за приспособяване.",каза той. "Докато няма сериозни удари, еврото ще се справя.Тестът ще дойде, когато една или повече от страните се изправят пред голям спад."
Междувременно МВФ приземи прогнозите на българското правителство.През 2010 г. се очаква реалният ръст на БВП на България да бъде между 0 и 0,4 процента. Това предвижда прогнозата на Международния валутен фонд след приключилата днес проверка. Предишната прогноза на МВФ бе за ръст от 0.2%.

Новата е доста по-ниска от правителствените предвиждания за ръст между 0.7 и 1%.

Очакванията на фонда са, че за 2011 г. ръстът на БВП ще бъде между 2 и 2,5 процента на годишна база, предаде БТА. Ще припомня, че макрорамката на бюджета залага ръст от 3.6%.

Текущият дефицит се очаква да падне до малко под 3 процента от БВП, инфлацията ще остане на умерено ниво, сочат заключенията на представителите на МВФ.

Ръководителят на мисията на МВФ у нас Катрин Пърфийлд изтъкна, че през последната година България е имала полза от възстановяването на основните търговски партньори на страната и износът е нараснал много бързо, туристическият сезон е бил силен, освен това са нараснали и продажбите на дребно, допълва БНТ.

Основната препоръка на МВФ за следващата година е да се направи задълбочен преглед на приходите и разходите в пенсионната система, както и да се засили контрола върху парите в сферата на здравеопазването.
От написаното дотук става напълно ясно,че в проектобюджет'2011 отново са заложени нереалистични параметри.Също като преди една година в бюджета за 2010 г.
И друго не мога да разбера - защо българските "мастити" икономисти от рода на Емил Хърсев и тези от кръга около фондация "Отворено общество" продължават да смятат,че целта на България трябва да бъде присъединяването към еврозоната.Така например Словакия,която наскоро влезе в еврозоната,сега я задължиха да помогне на Гърция с 800(осемстотин) милиона евро.
P.S. На снимката: Джоузеф Щиглиц

събота, октомври 02, 2010

Democratic Party Political Blogs - Blog Catalog Blog Directory Politics Blogs - Blog Rankings Blog directory Creative Commons License
Произведението произведение ползва условията на Криейтив Комънс договор.