неделя, юни 27, 2010

Да защитим живота на доблестния българин Георги Котев

Днес предлагам на вниманието ви следното писмо:
"Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” носител на Международна награда
за защита на човешките права “Златен гълъб”

Комитет за защита на ядрения физик Георги Котев

Изх. № 06-21/21.06.2010 г.До Ерминия Мацони - председател на Комисията по петиции при Европейския парламент

Копие: До Петър Фарос – директор на Дирекция Н „Ядрена енергетика” при Европейската комисия
( На Ваш TREN/H.1/VE/cm D(2009) 445001 от 19.02.2009 )В Ъ З Р А Ж Е Н И Е

от Асоциация на свободното слово „Анна Политковская” и Комитет за защита на ядрения физик Георги Котев

Относно: Петиция № 1385/2008


Уважаема госпожо Ерминия Мацони,

На 18.06.2010 г. получихме Ваше писмо № 309157 от 07.06.2010 г. с референтен номер KLC/jg[02-COM.PETI(2010)D/24551], относно разглеждането от Комисията по петиции на заседанието от 04.05.2010 г. на петиция № 1385/2008 и понеже очакванията ни не са задоволени, се обръщаме към Вас с предоставената ни възможност за нашето възражение, което идва обосновано от пропуснатото разкриване на следните обстоятелства:
1. Въпреки констатацията в обоснованото становище от 15.05.2009 г. на Комисията под формата на съобщение за членовете “Изглежда, че вследствие на постепенната смяна на вида гориво (ТВСА вместо използваното преди това ТВСМ), започнала през 2004 г., в наблюдаваната продължителност на горивните кампании е възникнало разминаване с предвидената продължителност, а в резултат на това и в изгарянето на гориво”, не се е стигнало до анализ на доказателствата, всичките представени от г-н Георги Котев с копия от документите на неговия блог http://gikotev.blog.bg/. Невярно е записаното, че Европейската комисия е запозната с твърденията и била обменила информация с г-н Котев.
2. Неточна и неясна е употребената оценка „разминаване”, когато от изявления още през 2008 г. в националните медии на Председателя на Агенцията за ядрено регулиране - Сергей Цочев, Изпълнителния директор на АЕЦ „Козлодуй” - Иван Генов и на министър Петър Димитров, бе признато за четиригодишните аномалии в АЕЦ „Козлодуй”, огласени от ядрения физик Георги Котев – „трикратно превишаване на допустимото отклонение на продължителността на горивните кампании и превишаването на предела по дълбочина на изгаряне в горивните касети”.
3. Имаме основания да считаме за необоснована подчертаната вяра на българския орган за ядрено регулиране към разясненията на доставчика на новото гориво “ТВЕЛ”, който го бил уверил, че “тези отклонения са незначителни и не застрашават ядрената безопасност, нито безопасността на работниците и на околната среда”, защото ние разкрихме доклад от 25.06.2008 г. на Ю.А. Оленин – Президент на ТВЕЛ, където се признава за експерименталните изпитания на новото гориво и късно получената лицензия: „ТВЕЛ е готов(проведени са изпитания и е получена лицензия) за изготвяне на гориво от рециклиран уран за реактори ВВЕР” / http://atomcon.ru/public/_doc_forum/plen_2/(3).ppt – стр. 10. /. Очакваме, че с това разкрито от нас обстоятелство за използването на АЕЦ „Козлодуй” като опитна площадка за изпитания с нелицензирано гориво, съобщено от нас на Държавна агенция “Национална сигурност” с наш изх. № 07-21/21.07.2008 г., Европейската комисия досега не е била запозната.
4. Известно е, че шведската фирма “Studsvik Nuclear AB” е свързано лице с руския доставчик “ТВЕЛ” от тяхната търговска обвързаност при осъществявания износ на отработено ядрено гориво от Швеция в Русия, поради което е грешен избора й като независим изпълнител от българския орган по ядрена безопасност при оценка за наличието на рециклиран уран.
5. Без никакъв анализ е останала констатацията „Според получената от Комисията информация, е доста вероятно проблемът да се дължи на използвания софтуер (КАСКАД), който не е бил напълно приспособен към новия вид гориво, но може да бъде актуализиран”, защото това идва като официално потвърждение на твърденията на г-н Георги Котев, че над четири години в АЕЦ „Козлодуй” се е експлоатирало гориво без необходимото актуализиране на съпроводителната документация „Техническа обосновка на безопасността”(ТОБ). В това число поради криминалното използване на нелицензирано гориво съвсем очаквано софтуерът, настроен за старото гориво ТВСМ, диагностицира аномалията при неизвестните параметри на новото гориво ТВСА. Изменението в настройките на софтуера е трябвало да дойде още в началото на подмяната на горивото през 2004 г., ако то е било своевременно лицензирано, а не новият софтуер да се инсталира чак на 19.02.2009 г., защото през тези години ядрената безопасност за цяла Европа е била непрогнозируема и подложена на непредвидим риск.
6. Прилагаме новополученият от нас на 16.06.2010 г. по Закона за достъп до обществена информация документ от българския регулаторен орган Агенция за ядрено регулиране – писмо № 04-00-169/30.07.2008 г. до министъра на икономиката и енергетиката, с което се потвърждава заявеното от г-н Котев, че е липсвала утвърдена документация ТОБ за новото гориво, т.е. експериментално и криминално е било използването на нелицензирано ядрено гориво.
7. Не става ясно дали е спазен член 34 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (ЕВРАТОМ) “Всяка държава-членка, на чиято територия трябва да се проведат особено опасни опити, е длъжна да вземе допълнителни мерки за опазване на здравето и безопасността, за които получава предварително становището на Комисията. Официалното съгласие на Комисията се иска, когато резултатите от тези опити биха могли да засегнат териториите на останалите държави-членки.”
8. Останали са без обосновани изводи, сериозните въпроси на евродепутат Ребека Хармс за проверка на наличие на корупция при заплащане на новото гориво, защото не се отчита неговата нулева цена поради нелицензираността му и експерименталното му използване в българската АЕЦ. От документите в съдебното дело по Закона за достъп до обществена информация, започнало на 17.06.2010 г. в Административен съд София-град, срещу частичен отказ на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), ние узнахме за наличието на посредник между АЕЦ „Козлодуй” и “ТВЕЛ”, който може да се окаже “пощенската кутия” за корупция от около 500 милиона евро. От МИЕТ сочат, че “Посредничеството е дейност по свързване на две лица (обикновено търговци) с цел сключване между тях на търговска сделка”, като в същото време досега българските власти публично твърдяха, че в случая имало преки договори без посредник.
9. Останали са без разглеждане изключителното право на създадената специализирана Агенция да сключва договори, отнасящи се до доставка на специални делящи се материали с произход извън Общността, съгласно чл. 52, т. 2, буква „б” във връзка чл. 64 от Договорa за ЕВРАТОМ.
10. Не е отбелязано дали са изпълнени чл. чл. 73 и 77, буква „б”, както и цялата глава Х “Външни отношения” от Договорa за ЕВРАТОМ, за необходимостта от предварително съгласие на Eвропейската комисия за доставката на новото гориво.
11. Въпреки констатираните нарушения за срок повече от четири години - за липсата на актуален софтуер и аномалиите при продължителността на горивните кампании, в обоснованото становище от 15.05.2009 г. на Комисията под формата на съобщение за членовете, не са посочени данни за прилагане на чл. 83 от Договорa за ЕВРАТОМ, а именно дали Европейската комисия е използвала правата си за налагане на санкции към предприятието АЕЦ „Козлодуй”, като предупреждение, отмяна на специални предимства като финансова или техническа помощ и поставяне на предприятието за срок, не по-дълъг от четири месеца под управлението на лице или съвет, определен с общо съгласие между Комисията и държавата, под чиято юрисдикция попада предприятието.

НАДЯВАМЕ СЕ, че с приетата Директива 2009/71/ЕВРАТОМ на Европейския Съвет за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации, при която вместо самооценките от миналото (т. 21 от Преамбюла), вече се набляга върху поддържане на национална законодателна, регулаторна и организационна рамка “за осигуряване на система за забрана на експлоатацията на ядрени инсталации без лицензия”, ще може да се ускорят проверките на Европейската комисия и на българската Прокуратура, като бъде привлечен за активно участие в тях прокуденият в изгнание в Италия преди две години поради заплаха за сигурността си, ядрен физик г-н Георги Котев, с признат 17-годишен сериозен опит при задълбочените наблюдения и анализ на ядреното гориво в АЕЦ „Козлодуй”.

Уважаема госпожо Ерминия Мацони,
Oчакваме Вашия спешен отговор на това наше писмо и се надяваме да успеем да защитим живота на доблестния българин Георги Котев, като той Ви повярва, че ще възложите нови проверки по горепосочените от нас разкрити обстоятелства и настояваме г-н Котев да заяви пред Вас, че оттегля своята заявена решимост за започване от 12.07.2010 г. на ПРОТЕСТНА безсрочна гладна стачка пред сградата на Европейската комисия в Брюксел."/край на цитата/
Наистина,защо от Европейския съюз досега не е направена сериозна проверка на горивото в АЕЦ "Козлодуй"?

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Democratic Party Political Blogs - Blog Catalog Blog Directory Politics Blogs - Blog Rankings Blog directory Creative Commons License
Произведението произведение ползва условията на Криейтив Комънс договор.