петък, юли 02, 2010

И това доживяхме


В статията ми от 14-ти януари,2010 г. "Нова година - стар късмет" споменах името на отец Иван Бонев,който е основател на СДС в град Кърджали.Затова искам да ви запозная с едно писмо,което е публикувано във вестника на българите в Испания "Нова дума".
"Църквата „Рождество Богоро-
дично” в Барселона е първото
средище на българския дух в
каталунската столица. Основана
е преди повече от 12 години –
преди там да се родят асоциации,
училище, арт-центрове и каквито
и да било прояви на българската
духовност и култура. Създадена
е от отец Иван Бонев, който без
време ни напусна през януари
т.г. – мир на праха му!, от всеот-
дайното му семейство и от наши
сънародници, прегърнали иде-
ята за сформиране на български
православен дом на вярата на те-
риторията на Барселона. През го-
дините Българската православна
църковна община „Рождество Бо-
городично” си е извоювала ува-
жението на българската колония,
местната общественост, други ве-
роизповедания – католици (бъл-
гарският храм се намира в една от
криптите на църква „Санта Мария
Рейна”), православни християни
(руснаци, украинци).
След смъртта на отец Бонев
в редакцията на „Нова дума” се
обади натъжена читателка, за
да попита какво ще стане сега с
църквата. Отвърнахме й, че се на-
дяваме Българската православна
църква да изпрати достоен про-
дължител на делото на отец Иван.
Надеждата ни все още е жива. С
почуда обаче посрещаме вестта,
че избраният е плевенският све-
щеник Костадин Гавраилов, за
който в интернет се открива след-
ната информация:
„Скандалният плевенски све-
щеник Костадин Гаврилов, чие-
то име стана известно около
убийството на местния суте-
ньор Марио Иванов, беше пребит
вчера. Инцидентът станал око-
ло 11.45 часа пред дома му в жк
“Сторгозия”, съобщиха от РДВР-
Плевен.”
в-к „Сега”, 29.04.2003 г.
„Скандалният отец Костадин
Гаврилов е един от дванадесетте
плевенски свещеници, които вку-
пом се покаяха и пожелаха да се
върнат при дядо Максим… Скан-
далната си известност отец
Костадин Гаврилов дължи не на
маневрите си по време на разко-
ла, а заради това, че неведнъж се
оказа на неподходящото място
в компанията на неподходящи
хора. Архиерейският наместник
бе на една ръка разстояние от
убития миналата пролет свод-
ник Марио Иванов във фоайето
на луксозния хотел „Ростов”.”
в-к „Стандарт”, 13.08.2004 г.
„Има безспорни доказател-
ства, че председателят на пле-
венския районен съд Валери Цве-
танов е бил на една маса с убития
вчера сутеньор Марио Иванов и с
отец Костадин Гавраилов, ми-
нути преди показния разстрел.
Това заяви на пресконференция
директорът на РДВР – Плевен
полк. Илия Илиев.”
News.bg, 05.04.2003 г.
Дотук с цитатите. Не сме съдни-
ци, не познаваме лицата, за които
иде реч, не знаем истина ли е или
не написаното. Но се чудим как е
възможно в едно и също изрече-
ние да са събрани думи като „све-
щеник”, „скандално”, „сутеньор” и
подобни?!
„Нова дума” пита: редно ли е за
духовен пастир в Барселона да се
изпраща човек с такава „скандал-
на известност”?
От Църковното настоятелство
на Българската православна
църковна община „Рождество
Богородично” ни съобщиха, че
са категорично против такова на-
значение. Публикуваме писмото,
което настоятелите са изпратили
до Негово Високопреосвещен-
ство Западно- и средноевропей-
ския митрополит Симеон.
Споменахме по-горе надежда-
та – и тя все още е жива – в Бар-
селона да бъде изпратен достоен
заместник на отец Иван.
„Нова дума”
* * *
До Негово Високопреосвещенство
Западно- и средноевропейския
митрополит Симеон
Ваше Високопреосвещенство,
Църковното настоятелство на
Българската православна цър-
ковна община „Рождество Бого-
родично”, гр. Барселона, се обръ-
ща към Вас, за да изрази радостта
си от дългоочакваното Ви възста-
новяване като правоправещ ар-
хиерей на Западно- и Средноев-
ропейската епархия на БПЦ.
Изказваме Ви благодарността
си, че след представянето в Гос-
пода на свещеноиконом Иван
Бонев благословихте духовното
ни обгрижване да се поеме от
клирици на Архиерейското наме-
стничество за Испания и Португа-

лия, за да може без прибързаност
да се потърсят подходящи канди-
дати за овакантената ни енория.
По повод кандидатурата на
свещеник Костадин Гавраилов
от Плевен изразяваме нежела-
нието си да го приемем за ено-
рийски свещеник в Барселона
и подчертаваме, че хората, ко-
ито го насърчават и подкрепят,
не са от църковните среди.
Ние осъзнаваме отговорността
си пред основателя и дългого-
дишен пастир на църковната ни
община, свещеноиконом Иван
Бонев, и не можем да допуснем
плодът на неговото служение да
бъде хвърлен на бунището. Това
би било предателство. Свещеник
Костадин Гавраилов е познат на
братята и сестрите ни от Хам-
бург, които не го допуснаха за
свой пастир, а и на българската
общественост, със скандален
извънцърковен живот. Ние тър-
сим и молим Бога за друг наслед-
ник на отец Иван, при когото пак
да идват православни християни
от стотици километри разстоя-
ние, и който да запази авторитета
на общината ни и на Българската
Православна Църква пред сес-
тринските църковни общини и
пред каталунското общество.
Молим за Вашата благословия
и оставаме Ваши верни духовни
чеда.
Барселона,
10.6.2010 г.
Църковно настоятелство на
БПЦО „Рождество Богородично"/край на цитата/
Само да попитам - кога най-после Комисията по досиетата ще обяви агентите на ДС сред българското духовенство?

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Democratic Party Political Blogs - Blog Catalog Blog Directory Politics Blogs - Blog Rankings Blog directory Creative Commons License
Произведението произведение ползва условията на Криейтив Комънс договор.