събота, април 21, 2012

Областният координатор на ГЕРБ за Хасковска област с фалшива диплома

                Молявижте видеото, за да научите за какво става дума.                                   
 
Това предаване на Милен Цветков е записано на 5-ти април,2012 г.Но все още няма никакъв резултат от щателната проверка.
А ето какво казва Закона:
"Следва да се прави разлика между предсрочно прекратяване на правомощията на кмета с временното му отстраняване от кметския стол. Отстраняване на общински кмет (временно, не може да е завинаги) може да стане по предложение на прокуратурата.При изпълнение на предвидените в закона функции прокурорът може:1. да изисква документи, сведения, обяснения, експертни мнения и други материали; 2. да извършва лични проверки; 3. да възлага на съответни органи при данни за престъпления или за незаконосъобразни актове и действия да извършват проверки и ревизии в определен от него срок, като му представят заключения, а при поискване - и всички материали; 4. да призовава граждани, като при неявяването им без уважителни причини може да разпореди принудително довеждане; 5. да изпраща материалите на компетентния орган, когато установи, че има основание за търсене на отговорност или за вземане на принудителни административни мерки, които не може да осъществи лично; 6. да взема всички предвидени от закона мерки при наличие на данни, че може да се извърши престъпление от общ характер или друго закононарушение. Разпорежданията на прокурора, издадени в съответствие с неговата компетентност и закона, са задължителни за длъжностните лица и за гражданите. Държавните органи, организации и длъжностни лица са длъжни да оказват съдействие на прокурора при изпълнение на правомощията му и да му осигуряват достъп до съответните помещения и места. В рамките на своята компетентност прокурорът може да дава задължителни разпореждания на полицията. Отстраняване на обвиняемия (общински кмет) от длъжност става по реда на Наказателно-процесуалния кодексКогато обвинението е за умишлено престъпление от общ характер, извършено във връзка с работата, и има достатъчно основания да се счита, че служебното положение на обвиняемия ще създаде пречки за обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото, съдът може да отстрани обвиняемия от длъжност по искане на прокурора. В досъдебното производство съответният първоинстанционен съд се произнася еднолично в открито заседание с участието на прокурора, обвиняемия и неговия защитник. Определението подлежи на обжалване и протест пред съответния второинстанционен съд в тридневен срок. Този съд се произнася в състав от трима съдии в открито заседание с участието на прокурора, обвиняемия и неговия защитник. Неявяването на обвиняемия без уважителни причини не е пречка за разглеждане на делото. Когато отпадне нуждата от взетата мярка, в досъдебното производство отстраняването от длъжност се отменя от прокурора или по искане на обвиняемия от съда по реда на предходните алинеи."/край на цитата/Ако искаш да научиш още по темата,кликни ТУК.


Източници на част от информацията: http://marmalad.info/bg/news/165-kmeta-na-dimitrovgrad-s-falshiva-diploma и http://www.segabg.com/article.php?issueid=1188&sectionid=7&id=00001

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Democratic Party Political Blogs - Blog Catalog Blog Directory Politics Blogs - Blog Rankings Blog directory Creative Commons License
Произведението произведение ползва условията на Криейтив Комънс договор.